Odpady

AKTUALNOŚCI

Odpady niebezpieczne –  odpowiedzialność za gospodarowanie  –  zmiany od sierpnia 2019

Zgodnie z art. Art. 6. USTAWY z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579) w  art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730 i 1403) wprowadza się ważne zmiany, tj. po ust. 3 dodaje się m.in. ustęp:

„3a. Jeżeli po przekazaniu odpadów przez wytwórcę odpadów następnemu posiadaczowi odpadów nie jest możliwe ustalenie wytwórcy odpadów, za zagospodarowanie odpadów odpowiada aktualny lub poprzedni posiadacz odpadów.

3b. Wytwórca odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem wytwórcy pojazdów wycofanych   z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest zwolniony  z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami z chwilą przekazania ich do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces…”

PRZEPISY

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21)
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1403)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001403/T/D20191403L.pdf

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 )
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1579, 1680.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001396/U/D20191396Lj.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 256)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000256


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1755)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001755

Projekt – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia … 2019 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320702

Projekt rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-w-sprawie-wymagan-w-zakresie-ochrony-przeciwpozarowej-jakie-maja-spelniac-obiekty-budowlane-lub-ich-czesci

KOD ODPADU – NR UN towaru niebezpiecznego wg tabeli domyślnej klasyfikacji odpadów – wskazówki klasyfikacyjne zawarte w umowie specjalnej nr M 172 na podstawie informacji określających skład i właściwości odpadów

Przewiń na górę