ADR 2021
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r./Dz.U. z 2021 r. poz.874/

link : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000874

ADR 2019
Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. /Dz.U. z 2019 r. poz.769/
Link do umowy:   http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/769 

ADR 2019 (files)
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2019/19contentse.html 

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112271367/U/D20111367Lj.pdf

Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz. 1367 , ze zm. w Dz.U. z 2011 r. Nr 244, poz. 1454) – pobierz
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.Dz.U. z 2019 poz. 382

Wyszczególnienie naruszeń oraz wysokość kary w zł. w związku z wykonywaniem przewozu towarów niebezpiecznych (wg ADR, RID i ADN) i innych czynności związanych z tym przewozem – określa zał. do ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 r. o  p.t.n.

Pełny katalog kar
 za wykonywanie przewozu drogowego z naruszeniem m.in. przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zawiera zał. do Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. Nr 180, poz. 1497) (1.22 MB)  ze zmianami w zał. do Ustawy z dn.16 września 2011 r. o zm. ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2011r. Nr 244, poz.1454.pdf )
Przepisy wykonawcze

PRZEPISY  WYKONAWCZE  DO  NOWEJ USTAWY  O  TRANSPORCIE  TOWARÓW  NIEBEZPIECZNYCH, OBOWIĄZUJĄCEJ  OD  1.01.2012 r.

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (  Dz.U.2014 poz.304 T.j.rozp.w spr.egz.kierowcow.pdf (502.94 KB))

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (  Dz.U. z 2012r Nr 0, poz.192.pdf (255.73 KB) )  ;   Dz.U.2014 poz.26 zm.rozp.w spr.swiadectwa dop.poj.ADR.pdf (168.94 KB)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych   Dz.U. z 2012r. poz.619.pdf (944.78 KB)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych  Dz.U. z 25.05.2015 poz.718.pdf (684.55 KB)

Uwaga! Utraciło moc rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych  Dz.U. z 2012r. poz.691.pdf (825.96 KB)

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie formularz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania   Dz.U. z 2012r. poz.966.pdf (311.43 KB)


6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego (Dz. U. 2022, Poz. 1227)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001227/O/D20221227.pdf

LINK: klasyfikacja CLP – ADR
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2010/ac10c4/UN-SCEGHS-19-INF07.pdf

ODPAD – nr UN Tabela domyślnej klasyfikacji odpadów
– wskazówki klasyfikacyjne zawarte w umowie specjalnej nr M 172

Tabela domyślnej klasyfikacji odpadów
– wskazówki klasyfikacyjne zawarte w umowie specjalnej nr M 172

Przewiń na górę